Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä yleisö

Tuleva vuodenvaihde tulee muuttamaan jokaisen suomalaisen kunnan ja kaupungin organisaatiorakenteita merkittävästi. Kun hyvinvointialueet ottavat haltuunsa sotepalvelut, kapenevat kuntien vastuualueet ja siten muuttuvat myös kuntaorganisaatiot.

Kuluneen vuoden aikana Lohjan uutta organisaatiota on työstetty niin kaupungin henkilöstön kuin luottamushenkilöistä koostuvan organisaatiotyöryhmän toimesta. Esillä on ollut monia luonnoksia erilaisista, paikoin erikoisiltakin tuntuneista organisaatiomalleista. Lopulta työryhmän luottamushenkilöt ovat melko yksimielisesti ohjanneet mallia tähän nyt käsissämme olevaan, varsin perinteiseen, mutta samalla varsin selkeään ja ymmärrettävään suuntaan. Luottamushenkilöillä on ollut tavoitteena saada aikaiseksi sellainen organisaatio, joka olisi kaikille, myös kuntalaisille ymmärrettävä.

Ymmärrettävyyden ja selkeyden lisäksi organisaatiouudistuksella on tavoiteltu rakennetta, joka olisi toimiva henkilöstön palkkausjärjestelmän näkökulmasta. Kun työehtosopimusten sitovuus yhdistetään työtehtävien vaativuuteen ja laajuuteen – ja tämä kokonaisuus kuorrutetaan Lohjan omilla, olemassa olevilla, paikoin hyvin sekavilla palkkaratkaisuilla – olemme tällä hetkellä melkoisessa palkkasuossa. Henkilöstöjohtaja Rautiaisen johdolla on jo organisaation rakenteessa pyritty taklaamaan pahimmat epäoikeudenmukaisuudet ja ongelmakohdat. Tätä työtä henkilöstöjaosto jatkaa yhdessä henkilöstöjohtajan kanssa.

Uusi organisaatio ei ole vielä valmis. Luottamushenkilöorganisaation osalta pääsemme tänään toivottavasti maaliin hyte-jaoston perustamisen myötä, mutta viranhaltijaorganisaation viimeistelyä jatketaan vielä.

Viimeistelyä vaille ovat vielä virkanimikkeet. Virkanimikkeiden tulee olla selkeitä ja informatiivisia. Tähän on koko organisaatiomallissa pyritty. Unohdetaan siis arjen koordinaattorit ja palvelualuejohtajat. Jatketaan selkokielisellä tiellä, jota olemmekin jo parin vuoden ajan kulkeneet. Hieman hämää se, että hallinnon eri tasot eivät näy nimikkeissä selkeästi. Ideaalitilanteessa jollain tasolla olisi johtajat ja toisella tasolla päälliköt, mutta ymmärrettävästi tämä ei aina ole niin yksinkertaista. Vihreä ryhmä hyväksyy tähän viranhaltijoiden perustelut ja luottaa heidän näkemykseensä siitä, milloin on syytä olla johtaja ja milloin päällikkö.

Työryhmän johdolla käydään vielä läpi tulosyksiköiden ja toimintojen lopullinen malli. Kun tämä rakenne saadaan valmiiksi, pääsemme toivottavasti pureutumaan myös siihen, miten toimenkuvat ja työtehtävät asettuvat kunkin tulosyksikön ja toiminnon sisälle. Tämäkin työ on jo aloitettu. Tehtäväkuvauksia on ryhdytty kirjoittamaan auki, ja samalla toivottavasti tarkastellaan sitä, että kaikille tarpeellisille tehtäville on tekijä ja jokainen asia on jonkun henkilön vastuulla. Samalla huolehditaan siitä, ettei aikaa kulu siihen, että kaksi tai kolme ihmistä hämmentää samaa työtehtävien soppaa, vaikka yksikin soppavastaava riittäisi. Näissä kaikissa edellä mainituissa asioissa on Lohjalla ollut ajoittaisia ongelmia.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää organisaatiouudistusta valmistelleita viranhaltijoita sekä työryhmän jäseniä pitkäjänteisestä työstä. Toivottavasti pääsemme tämän organisaation varassa useampia vuosia eteenpäin, jottei vastaavaa yli vuoden työrupeamaa tarvitse hetkeen tehdä uudestaan.

Kiitos.