Valtuustoaloite niittyjen, ketojen ja pörriäisniittyjen lisäämiseksi sekä puistojen hoitosuunnitelman päivittämiseksi tukemaan luonnon monimuotoisuutta

Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt uhkaavasti. 75 prosenttia viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä, joten pölyttäjien katoaminen on suora uhka myös ihmisten ruoan tuotannolle. Pölyttäjien katoon vaikuttavat mm. ilmastonmuutos, ympäristömyrkyt ja elinympäristöjen katoaminen. Niityt ja kedot, joita pölyttäjät tarvitsevat selvitäkseen, kuuluvatkin Suomessa kaikista uhanalaisimpien luontotyyppien joukkoon.

Tammikuussa 2020 yli 70 kansainvälistä tutkijaa esitti kannanotossaan vaatimuksen ryhtyä välittömiin toimiin pölyttäjien suojelemiseksi ja maaliskuussa 2022 ympäristöministeriö julkaisikin kansallisen pölyttäjästrategian. Yhtenä tavoitteena on pyrkiä turvaamaan luonnon- ja viljelykasvien pölytys suojelemalla luonnonvaraisia pölyttäjiä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat pölyttäjille tärkeiden elinympäristöjen, kuten perinnebiotooppien, niittyjen ja ketojen määrän ja laadun parantaminen. Rakennetuissa ympäristöissä, kuten viheralueilla, puistoissa ja väylien varsilla voidaan luoda pölyttäjille soveltuvia elinpaikkoja, erilaisia  maisema-, monimuotoisuus- tai pörriäisniittyjä.

Lohjan kaupungilla on olemassa viher- ja puistoalueiden hoitosuunnitelma, mikä tulisi nyt päivittää vastaamaan kansallisen pölyttäjästrategian tavoitteita.

Lohjalla on upeita perinnemaisemakohteita, jotka voisivat toimia kaupungin vetovoimatekijöinä ja  kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjinä. Niiden markkinointiin tulee panostaa, sillä tällä hetkellä niistä on hankala saada ja löytää tietoa. Esitämmekin, että Lohjalla kartoitetaan ja luetteloidaan kaikki kaupungin omistamalla maalla sijaitsevat perinnemaisemat, sekä niihin verrattavat luonnontilaiset niityt ja -kedot. Kohteiden nykytila ja hoidon tarve selvitetään ja dokumentoidaan. Järjestetään kotiseutumatkailuun soveltuviin kohteisiin opasteet ja infotaulut. Kohteet esitellään erillisellä kartalla ja lisäksi kaupungin verkkosivuilla ja myös karttapalvelussa. Nykyisiä kohteita ovat esimerkiksi Kokkilan keto, Paloniemen ja Lahokallion luontopolkujen niityt.

Kartoitetaan lisäksi hoidetut puistoalueet ja tehdään suunnitelma osan muuttamisesta niittyalueiksi. Kartoitetaan samalla myös alueita, jotka soveltuvat hyvin niityn perustamiseen, ja, joissa jo ehkä myös kasvaa niittykukkia. Tehdään pitkän ajan suunnitelma niittyalueiden lisäämisestä sekä selvitys niittyjen perustamis- ja ylläpitokustannuksista. Niittyalueen ylläpito tulee pidemmällä aikavälillä nurmikkoaluetta edullisemmaksi, koska ne vaativat vähemmän hoitotoimenpiteitä kasvukauden aikana. Säästöä syntyy henkilöstö-, kalusto- ja polttoainekuluissa. Myös päästöt vähenevät kaupungin Hinku-tavoitteiden mukaisesti. Niittyalueet kaunistavat maisemaa ja auttavat turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään lajikatoa.

Luonnontilaisista niityistä huolehtiminen ja uusien niittyjen perustaminen on tärkeä asia ja Lohjalla on mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä. Kaupungin tulee näyttää esimerkkiä ja kannustaa myös koko alueen toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä lisäämään ja ylläpitämään niittyjä. Pölyttäjät ovat tärkeitä ruoantuotannon huoltovarmuuden kannalta, joten asian tärkeydestä voivat varmasti kaikki olla yhtä mieltä. Esitämme siis, että viher- ja puistoalueiden hoitosuunnitelma päivitetään, niityt ja perinnemaisemat kartoitetaan ja niiden löydettävyyttä parannetaan sekä tehdään pitkän ajan suunnitelma uusien niittyjen perustamisesta.

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin pölyttäjäkadon torjumisessa.

Lohjalla 18.5.2022

Vihreiden valtuustoryhmä