Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraava yleisö,

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Skaffari nosti esille jo monia piirteitä, jotka luovat pohjaa hyvälle johtajuudelle. Tässä vielä muutama asia, jotka nousivat esille ehdokkaiden eilisissä puheenvuoroissa.

Lohjan vetovoima nostettiin eilen esille monesta eri näkökulmasta. Mieleeni jäi kahden ehdokkaan hyvin erilainen näkemys siitä, mitä lapsiperheet voivat Lohjalle tuoda. Toinen ehdokas näki lapsiperheet kulueränä, joita ei välttämättä kannata Lohjalle tavoitella, kun taas toinen näki lapsiperheet kaupungin hyvinvointia sekä mainetta vahvistavina tekijöinä, jotka luovat osaltaan pohjaa myös palvelu- ja yritysrakenteen kehittymiselle kaupungissa. Pienten lasten vanhempana kallistun itse kyllä vahvasti tuon jälkimmäisen ajattelutavan puolelle.

Toinen mieleeni jäänyt asia oli Inka Tikkasen puheessaan esille nostama ennaltaehkäisevän työn merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin perustana. Viime vuosina tämä näkemys on noussut valtakunnallisessakin keskustelussa sekä talousvaikutusten arvioinnissa yhä keskeisempään rooliin. Mikäli kunnassa halutaan toimia sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävällä tavalla, on meidän jatkossa panostettava yhä enemmän hyvinvointia lisäävään ja pahoinvointia ennalta ehkäisevään työhön. Ja tämä toiminta on juuri kunnan lakisääteistä ydintoimintaa jatkossakin.

Kolmantena jäi mieleen muutosjohtamiseen liittynyt, samoin Tikkaselta tullut toteamus siitä, että mikä tahansa muutos on mahdollinen, mikäli muutokseen otetaan ihmiset mukaan. Niin kuntalaisten, yritysten, koulutussektorin kuin kaupungin henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen on nykypäivää. Ja onnistunut osallistaminen vaatii pohjaksi vahvan luottamuksen ilmapiirin. Avointa ja eteenpäin vievää keskustelua ei synny, mikäli ilmapiirissä on pelkoa tai autoritäärisyyttä. Siksi meidän tulee valinnassamme olla tarkkoja siinä, että emme päästä Lohjan johtamiskulttuuria luisumaan taaksepäin. Nykyaikainen johtajuus ei perustu kovuuteen ja nopeuteen eikä mahtipontisiin sanoihin. Nykyaikainen ja laadukas johtajuus pohjautuu inhimilliseen vuorovaikutukseen, aitouteen ja positiivisuuteen, laaja-alaiseen ajatteluun, ihmisten kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen sekä ajoittaiseen rauhalliseen harkintaan. Sekä lisäksi ehdottomasti myös jo aiemmin esille nostettuun kykyyn tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti. Hyvällä johtajalla on rohkeutta seistä joukkojensa edessä vastuunsa kantaen ja kaupungin pitkäaikaiseen kehittämiseen sitoutuen.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ominaisuutena nostan esille vahvuuden. Olemme matkan varrella käyneet monet keskustelut siitä, että johtajan täytyy olla vahva. Kaupunginjohtajan on osattava kuuntelemisen lisäksi sanoa omat näkemyksensä ja hän ei voi antaa muiden pompotella itseään. Ehdottomasti näin. Vahva johtajuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitää olla kova tai ylimielinen. Parhaalla tavalla vahva on ihminen, joka ei rakenna itselleen panssaria, kuorta. Vahvuus on tärkeämpää ihmisen sisällä kuin kuorena ulkopuolella. Eli joskus lämmin ja pehmeältä vaikuttava ulkokuori kätkeekin sisäänsä sen tiukassa tilanteessa kaikista vahvimman, ja vahvuudessaankin reilun ja oikeudenmukaisen johtajan.

Kiitos.