Arvoisa puheenjohtajaa, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat ja kuuntelijat

Kaavaprosessit ovat vuosia kestäviä ja monia välivaiheita sisältäviä kokonaisuuksia. Tällainen pitkä prosessi on ollut myös Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan valmisteleminen. On varmaankin utopiaa, että suuren maa-alueen voisi kaavoittaa siten, että jokainen alueella maata omistava olisi lopputulokseen yksimielisen tyytyväinen. On siis pyrittävä sellaiseen lopputulokseen, joka mahdollistaisi alueen kehittämisen sekä erityispiirteiden huomioimisen mahdollisimman hyvin antaen samalla järkevän pohjan alueen maankäytölle huomioiden maanomistajien tarpeet ja oikeudenmukaisen kohtelun.

Lieviö-Paunin osayleiskaava on merkityksellinen sekä alueen laajuuden että alueen sijainnin takia. Kaavassa alueelle on merkitty yli 100 uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoissa on huomioitu sekä vakituinen asuminen että loma-asuminen. Vihreän ryhmän mielestä on hienoa, että alue voi kaavan voimaantulon jälkeen lähteä kehittymään ja voimistumaan uusien asukkaiden myötä. Aluehan on monestakin näkökulmasta erinomainen, monia kiinnostava asuinympäristö: Tarjolla on kaunista maalaismaisemaa peltoineen ja metsineen, ympärillä on tilaa ja luonnonrauhaa sekä puhdasta luontoa, mutta samalla kulkuyhteydet esim. pääkaupunkiseudulle ovat erinomaiset. Tällä hetkellä lähellä on moottoritie, kymmenen vuoden päästä kenties myös junarata. Matkaa kauppapalveluihin on vain muutamia kilometrejä ja koulu ja päiväkotikin ovat tarjolla varsin lähellä. Usein kuulemme puhuttavan siitä, miten ihmiset haluavat muuttaa kaupunkien keskustoihin yhä pienempiin asuntoihin. Tämä onkin vallitseva tendenssi etenkin suurissa kaupungeissa, mutta samaan aikaan on myös yhä kasvava joukko perheitä, jotka etsivät ympärilleen luontoa ja hiljaisuutta, rauhoittumisen mahdollisuuksia arkeen, tilaa hengittää. Luontoarvot ovat suurelle joukolle ihmisiä yhä tärkeämpiä. Ja juuri näihin tarpeisiin mm. Lieviö-Paunin alue voi vastata. Alue on rakennuspaikkojen näkökulmasta ehdottomasti Lohjan vetovoimaa lisäävä. Strategiankin mukaan yksi Lohjan vahvuuksista on elinvoimainen maaseutu. Jotta toimimme strategiamme mukaisesti, täytyy meidän kaupunkina tukea kaikin keinoin maaseutumaisia alueitamme ja niiden kyliä.

Vihreän ryhmän mielestä on tärkeää, että kaikissa kaavoissamme huomioidaan kunkin alueen luontoarvot. Tässä kaavassa on huomioitu suojelualueet sekä luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen hyvin. Kun Lohjan vahvuuksia kysytään kaupunkimme asukkailta, nousee esille lähes poikkeuksetta luonto. Tärkeää onkin huomioida, että kaupungin keskusta ja lähiöt ovat tiiviisti rakennettua aluetta, mutta maaseutumaiset alueet tullaan säilyttämään väljinä, luonnon läsnäoloa korostavina.

Vihreän ryhmän toive on, että tämä kaava etenisi ja pääsisi maaliin mahdollisimman jouhevasti. Haastavan asiasta tekee se, että kaavassa on merkitty joitakin rakennuksia suojelumerkinnöin, vaikka rakennukset on todettu huonon kunnon vuoksi korjauskelvottomiksi. Näillä merkinnöillä aiheutetaan rakennusten omistajille kohtuuttomia taakkoja. Monimuotoisuus on rakennuskannassamme tärkeää, mutta raja on hyvä vetää siihen, että keskitytään säilyttämään niitä rakennuksia, joista huolehtiminen ja joiden kunnostaminen on kohtuullisin panostuksin mahdollista. Harmittavaa on, mikäli kaavasta valitetaan siksi, että suojelumerkinnät eivät ole loppuun asti harkittuja.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa esitettyä kaavaa ja toivoo sen toteutuvat mahdoliisimman pian.

16.1.2019 Laura Skaffari

 

Puhe alkaa kohdasta 26:30: