Yhteiskuntamme on digitalisoitunut voimakkaasti viime vuosikymmenten aikana. Varsinkin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa laitekanta on kasvanut vauhdilla. Digitaalisten opetusmateriaalien ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä on lisätty merkittävästi. Tietokoneen käyttö on monelle korvaamaton apu oppimisen edistämisessä ja oman osaamisensa osoittamisessa. Teknologian opetuskäyttö vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja oppimisprosessien ymmärrystä.

Uusien opetussuunnitelmien mukaan on haasteellista erottaa tieto- ja viestintäteknologiaa aineenhallinnasta tai -sisällöistä. Uuden teknologian tehokas hyödyntäminen ei pidä tarkoittaa hyväksi havaittujen opetusmenetelmien hylkäämistä, vaan niiden jalostamista. Digitalisaatio ei saa korvata opettajaa ja opettamista. Se on vain väline. Opettajan ja oppilaan kasvokkain kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot pitäisi nostaa entistä tärkeämpään asemaan. Aito dialogisuus luo suhteen, joka on kaiken oppimisen perusta.

Digitaaliset materiaalit mahdollistavat ohjelmistojen käytön oppimisen tukena, mutta tuottaa se paljon myös haasteita. Näiden haasteiden tunnistamista, tunnustamista ja nuoren tukemista näissä haasteissa on tutkittu toistaiseksi melko vähän. Miten tukea nuoren digitaalisten laiteiden käyttöä, kun hahmottamisessa on haasteita? Miten digitalisaatio vaikuttaa lapsen ja nuoren muistiin ja miten eri osaamiserot otetaan huomioon? Lapsi ja nuori ei myöskään automaattisesti osaa yksin olla internetissä vaan se pitää hänelle erikseen opettaa ja tarjota sellaisia sisältöjä, jotka ovat hänen ikätasolleen sopivia.

Lasten ja nuorten säätiön tekemässä nuorisobarometrissä 2016 todetaan, että muuttuva maailma ja nopea teknologian kehitys vaikuttavat merkittävästi nuorten arkeen ja käsitykseen itsestään ja omasta tulevaisuudestaan. Teknologia on vahvasti läsnä nuorten arjessa, mutta he itse ovat selvästi myös tunnistaneet siihen liittyvät haasteet. Barometrissä vain noin joka kolmas nuorista toivoo teknologian roolin ihmisten elämässä vahvistuvan.
Ollaan siis tarkkoina, että digitalisoituminen on tulevaisuudessakin tukenamme eikä epätoivottuna haasteena.

Jani Méling (vihr.)