Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Lohjalla on uusi hallintosääntö ollut nyt käytössä noin puolen vuoden ajan. Tämän puolen vuoden aikana on uutta hallintosääntöä ns. sisään ajettu. Nyt valtuuston hyväksyttävänä olevaan hallintosääntöön on tarkastusten myötä tehty pieniä muutoksia, joilla hallintosääntöä on tarkennettu tai kielellisesti parannettu. On hienoa, että hallintosääntöön voidaan tehdä korjauksia sitä mukaan, kun jonkin kohdan ongelmallisuus havaitaan.

Syksyn kuluessa ne hallintosäännön pykälät, joissa määritellään kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävän osa-aikaisuus ja palkkion määräytyminen, ovat aiheuttaneet useissa, eri ryhmien valtuutetuissa hämmennystä. Kun valtuusto päätti 20.9. pidetyssä kokouksessaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkiosta, puhuttiin hallintosäännössä pykälästä riippuen osa-aikaisesta tai osapäiväisestä tehtävästä sekä vaihdellen palkkiosta ja palkasta. Lisäksi hallintosäännössä on esillä kaksi erilaista palkkioperustetta, eli kuukausipalkkio sekä vuosipalkkio. Näiden lisäksi on asianmukaisesti omat pykälänsä ansionmenetyskorvauksille, kokouspalkkioille sekä matkakorvauksille. Niin valtuutettujen kuin kuntalaistenkin on ollut haastavaa saada selkeää käsitystä siitä, miten kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävän kokonaiskorvaus määräytyy.

Uuden hallintosäännön, kuten muidenkin kaupungin merkittävien asiakirjojen tavoitteena on, että teksti on helposti ja yksiselitteisesti kaikkien lukijoiden ymmärrettävissä. Näin ei hallintosääntö aiheeseen liittyvien pykälien osalta mielestämme ole, vaikka sanamuotoja tässä korjausvaiheessa onkin yhdenmukaistettu.

Vihreiden valtuustoryhmä kiittää kaupunginhallitusta siitä, että hallintosäännön seuraavan tarkastelun ja korjausten tekemisen yhteydessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkioon liittyvät pykälät valmistellaan uudestaan. Hallintosäännössä olisi mielestämme hyvä todeta, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan luottamustehtävän vaativuuteen perustuva palkkio. Palkkio olisi johdonmukaisesti aina samanlainen tekijästä riippumatta, eikä suinkaan valittavissa kahden eri palkkiomallin välillä. Mielestämme olisi myös hyvä, että hallintosäännöstä kävisi keskitetysti ilmi, mihin muihin korvauksiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja on oikeutettu. Täten välttäisimme jatkossa väärinymmärrykset, eikä olisi riskiä, että pykäliä voidaan tulkita monin eri tavoin.

Laura Skaffari