Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, lehdistö ja muut kuulijat

Vihreä ryhmämme haluaa nostaa esiin joitakin näkökulmia talousarvioon liittyen. Lohjan kaupungin sitovissa tavoitteissa ja prosesseissa mainitaan yhtenä tavoitteena. ” budjettiprosessin vakiinnuttaminen. ” Talousarvion laadintaprosessi kaipaa mielestämme selkeyttämistä. Olisi hyvä pohtia miten ja missä muodossa tietoa jaetaan ja millaisella kysymyksenasettelulla saadaan esiin ryhmien kannanotot selkeimmin. Kun talousarvion muutosblokkeja laaditaan, niin mielestämme ei saisi tulla yllätyksiä. Muutosblokkien on oltava lautakunnalle esiteltyjä asioita, jotta lautakuntien edustajat voivat antaa niistä etukäteen tietoa omissa ryhmissään. Mietimme olisiko mielekästä jos muutosblokkeja hieman priorisoitaisiin jo etukäteen asiantuntijoiden toimesta .

—————————————————————————

Asukkaiden Lohjan tavoitteeksi on kirjattu.

”Ympäristön viihtyisyyden kehittäminen ja Lohjan maisemallinen kehittäminen”

Porlan kehittämiseen on sovittu varattavaksi 100 000€ budjetin sisältä. Se on erinomaista. Kummastusta on herättänyt se, ettei kaupunki ole tarttunut aikaisempina vuosina esitettyihin erilaisiin suunnitelmiin.

Vieno toivomuksemme onkin, että jo olemassaolevat suunnitelmat huomioidaan ennen kuin investoidaan uusiin suunnitelmiin, niin pääsemme taloudellisemmin eteenpäin. Esim. Pro Porlan v. 2015 tekemä suunnitelma on erittäin varteenotettava luonnos.

—————————————————————————

Elinvoima toimialan ydinprosesseissa mainitaan ”toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat”.

Ryhmämme pitää erittäin tärkeänä, että tilojen terveellisyyteen panostetaan. Kuuma peruna on ilmanvaihto. Nyt valittu linja on maltillinen ja kompromissia hakeva. Tutkitaan ilmanvaihdon kustannuksia 100 000 euron edestä . Samalla pohdimme sitä, että miksi taas tutkitaan, kun asiantuntijakommentteja on jo iso kasa.
Keskittyminen ideaalisten säätöjen löytämiseen on tietenkin tehtävä, mutta voiko tutkimustieto tuoda senkin vaihtoehdon, että ilmanvaihto suljetaan entisen tavan mukaisesti. Ihmettelemme , jos niin tapahtuu?
Edessä on mitä ilmeisimmin toimintakatteen nosto ensi vuonna ilmanvaihdon kustannusten kattamiseksi.Olisiko tätä voinut asiantuntijatiedon varassa jo vähän rohkeammin ennakoida.

——————————————————————————

Konsernihallinnon talousarvion perusteluosassa mainitaan erittäin tärkeä tavoite: ”Sairaspoissaolojen kasvun pysäyttäminen ja työtapaturmien vähentäminen” .

Huomio kiinnittyy sanoihin ” Kasvun pysäyttäminen!”
Nyt olisi tähdellistä päästä pureutumaan siihen, mistä kasvu ylipäätään johtuu. Sisäilmaongelmat ovat yksi tekijä.
Onko muita tekijöitä?
Onko töiden jakautuminen oikeudenmukaista?
Ovatko tehtävänkuvat ihmisen mittaisia?
Onko vakanssien täyttämättä jättämiset kaikki täysin perusteltuja?
Seuraako kehityskeskusteluista ja työajanseurannasta jotain tilannetta parantavaa toimintaa?
Tuoko uuden organisaation vakiintuminen tähän helpotusta? Selkiytyvätkö vastuut?
Näitä aiomme seurata tarkalla silmällä tulevina vuosina.

——————————————————————————
Palvelutuotannon talousarvion perusteluissa on ”joukkoliikenteen määrärahojen korotus 200 000€:lla v. 2016 päättyvien joukkoliikennevuorojen korvaamiseksi.”

Pohdimme, onko satsaus riittävä?

Vihreä ryhmä haluaa tavoitella kaikin tavoin sujuvaa liikennettä. Toimiva joukkoliikenne on tutkitusti kaupunkien vetovoimatekijä.
Liikenteen suunnittelussa pitää huomioida myös kulkemisen moninaisuus. Myös sujuva pyöräilyinfra on osa sitä. Suullisesti elinvoimajohtaja Puistosalo lupasi sen, että Lohja on mukana pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa yhdessä liikuntakeskuksen kanssa. Tästä lupauksesta tulemme pitämään kiinni. Sanoista miestä!

—————————————————————————-

Salaattibaari on kaupunginjohtajan mukaan leivottu talousarvion sisään. Se on erittäin tervetullut parannus kouluruokailuun!
Ruokailun laatu otti kovasti takapakkia Köökin tullessa mukaan tuotantoketjuun. Nyt tilanne on hiukan parantunut ja salaattibaari tuo tervetulleen lisän.
Se tuo kouluruokailun tähän päivään.

Myös ylijäämäruoan tehokkaampaa hyödyntämistä tulisi miettiä vakavasti.

——————————————————————————

Kaupunkisisältöjen talousarvion perusteista poimimme liikuntakeskuksen moton ” Lohjalla liikkuvat kaikki”.
Samaa mottoa voitaisiin käyttää myös kulttuuripuolella. ”Lohjalla kaikilla on mahdollisuus nauttia kulttuurista ja tehdä sitä!”
Molemmissa sekä ruumiin että hengen kulttuurissa matala kynnys, on tavoiteltava asia. Panostukset kulttuuriin ja liikuntatoimeen tuovat kaupunkiin vipinää ja kohottavat sen itsetuntoa ja vetovoimaa.

—————————————————————————-
Kirjaston kolmen tason suunnitelman eteneminen on mallikas esimerkki mielekkäästä ja hyvin toteutetusta kehittämisestä. Kiitokset siitä menevät silloiselle sivistysjohtajalle Katri Kalskeelle loistavasta suunnitelmasta ja Maritta Turuselle ja Eero Ahtelalle hyvästä prosessin johdosta.

——————————————————————————

Alkuperäinen suunnitelma terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta 10%:lla ei saanut vihreiden enemmistön kannatusta. KH:n päättämä 5%:n nosto on meistä riittävä. Toisaalta pienellä korotuksella ja suurella kattavuudella saadaan puroista meri, mutta mielestämme terveydenhoidon asiakaskustannusten nousua on vältettävä mahdollisuuksien mukaan. Pelkona, toivottavasti turhaan, on soteuudistuksen valinnanvapauslain voimaan tulon myötä se, että yksityisen puolen astuttua kuvioihin, myös asiakasmaksut nousevat.

——————————————————————————

Ikääntyvien palvelualueella jatketaan ”avohoitopainotteisen palvelurakenteen vahvistamista”.
Avohoitopalvelut ovat monipuolinen kokonaisuus.Tässä olkaamme herkkinä, koska kaikille ne eivät ole paras vaihtoehto.
Lääkeautomaatit ja etädigipalvelut kuulostavat tehokkailta ja varmasti ovatkin sitä, mutta vähentävät vuorovaikutuksen ja ihmisen kohtaamisen hetkiä, joita mikään ei voi korvata.

——————————————————————————

Investoinneista

Vihreän ryhmän mielestä Rauhala/Järnefelt investointi toteutetaan vasta sitten, kun kokonaisnäkemys koko etelä-Lohjan alueen palvelurakenteesta ja sen ratkaisuista on olemassa.

Olisiko tässä tilaisuus katsoa myös monitoimijataloja luovalla silmällä? Voisivatko ne sisältää alle kouluikäisten palveluiden lisäksi nuorten ja ikääntyvien palveluja.

Seuraavaan talousarvioon haluaisimme tiedot Köökin tuomista säästöistä, sairaspoissaolojen vähentämiseksi tehdyistä satsauksista ja ainakin organisaatiouudistuksen tuomista säästöistä.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn talousarvion.
Ja toivottaa Lohjalle rohkeaa ja vastuullista tulevaa vuotta

Katri Piiparinen