Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

 

Lohjan kaupungin yleissivistävän opetuksen Tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelma on tullut väliarvioinnin vaiheeseen. On hienoa, että Lohjalla on sitouduttu digiagendan tavoitteisiin, mutta näitä tavoitteita ei kuitenkaan vielä ole saavutettu. Vihreiden valtuustoryhmä haluaa nostaa tästä ansiokkaasti laaditusta raportista esille muutamia asioita, jotka ovat jatkuvia huolenaiheita perusopetuksen puitteissa.

Uusi opetussuunnitelma astui voimaan noin vuosi sitten. Uudessa OPS:ssa nostetaan vahvasti esille TVT-taitojen kehittäminen sekä opetuksen monipuolistaminen erilaisin digitaalisin materiaalein ja opetusmenetelmin. Se mitä OPS:ssa sanotaan, sitoo opettajia ja määrittää sen, mitä vähintään kouluissa on tarjottava eli mitä ja miten oppilaita on opetettava. Tästä opettajat eivät voi luistaa. Sekä oppilaat että huoltajat ovat nykyisin varsin tietoisia siitä, mihin heillä on perusopetuksessa oikeus. Oikeus laadukkaaseen digiaikaan on yksi oppilaiden tämän päivän oikeuksista.

Yhä suurempi osa tuotetusta ja käytetystä opetusmateriaalista on sähköistä. Sähköiset oppikirjat, sähköiset oppimisalustat, sähköiset kokeet ja ajantasainen tieto netissä. Käsin kirjoittaminen on tärkeää, oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus on huipputärkeää, mukaansa tempaava kerronta oppitunneilla tekee opetuksesta elävää. Nämä tekijät ovat perusopetuksen kivijalka, mutta digiaika on tullut, ainakin toistaiseksi jäädäkseen, halusimmepa sitä tai emme. Liitutauluihin ja laskutikkuihin ei ole mitään syytä palata.

Lohjan perusopetuksen käyttämät digilaitteet ovat monissa kouluissa yli-ikäisiä, monin osin jo eläkeiän ylittäneitä. Useissa kouluissa on myös paljon erilaisia ja eri-ikäisiä laitteita, jolloin tulee tilanteita, joissa oppilaiden käyttämät sovellukset ja ohjelmat eivät olekaan yhteneviä. Uudemmissa kouluissa laitekanta on tuoreempaan ja yhtenäisempää. Tämä tilanne asettaa oppilaat kaupungin eri kouluissa varsin epätasa-arvoiseen asemaan. Osassa kouluja digilaitteita on myös liian vähän, tai laitteina on lähinnä hipaisulla toimivia tabletteja. Tabletit eivät ole toimivia silloin, kun pitäisi harjoitella tekstien tuottamista ja muokkaamista. Yläkoulujen pitäisi tarjota riittävästi tilaisuuksia näiden taitojen kehittämiseen, jotta lukiossa vaadittava osaamisen taso olisi hallussa sinne siirryttäessä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos tietokoneita riittää vain muutamille oppitunneille lukukauden aikana.

Yhtenä Lohjan koulujen digihaasteena raportissa nostettiin esille langattomien verkkojen vaihteleva, ei aina niin luotettava toimivuus. Tämä oli ongelma etenkin suurissa yksiköissä. Tähän asiaan täytyy erityisesti panostaa, myös rahaa, jos Lohjalle aiotaan jatkossa rakentaa yhä suurempia kouluja.

Raportissakin todetaan, että opettajat ovat erittäin motivoituneita käyttämään digilaitteita opetuksessa. Ongelmaksi on kuitenkin noussut se, että opettajien osaamisen taso ei aina kohtaa oman motivaation ja OPS:n vaatimusten tasoa. Opettajien koulutukseen tulisi antaa entistä enemmän mahdollisuuksia, jotta koulujen laitteista saadaan maksimaalinen hyöty irti. Koulutukset maksavat ja sijaiskustannuksia syntyy. Mutta ilman koulutusta laatu heikkenee, motivaatio laskee niin opettajilla kuin oppilaillakin ja pahimmillaan uusia laitteita jää laatikkoon odottelemaan osaavampaa käyttäjää. Näitä euroja siis tarvitaan. Samoin raportissa on todettu, että opettajien kouluttamisen lisäksi euroja tullaan tarvitsemaan suunniteltua enemmän laitteistojen uusimiseen, osaavien ja pysyvien TVT-vastaavien ja tukihenkilöiden työn korvaamiseen sekä langattomien verkkojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näihin menoeriin meidän on siis varauduttava, ja toivottavasti niihin suhtaudutaan hyvänä ja tuottavana sijoituksena tulevaisuuteen. Kokonaisuutena digiagendassa sovitun tavoitetilan saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista työskentelyä. Siihen meidän valtuutettujen on sitouduttava edelleen.

Maailma loikkii digiloikkiaan eteenpäin, Suomi sen mukana. Annetaanhan jatkossa lohjalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus pysyä näissä loikissa mukana.

Kiitos

Laura Skaffari