Uuden kuntalain (410/2015) 26§:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 16.10.2017 hallitus pyysi nuorisovaltuustoa järjestämään sopivaksi katsomallaan tavalla haun nuorisovaltuustoon siten, että kaupunginhallitus voi täydentää nuorisovaltuuston 13 jäseniseksi varajäsenineen ja huomioida eri oppilaitosten edustajuus nuorisovaltuustossa. Lohjan kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan nuorisovaltuustossa on 13 jäsentä, jotka pyritään valitsemaan niin, että nuorisovaltuustossa ovat edustettuina lukioiden, ammattioppilaitosten, perusopetuksen ja muiden oppilaitosten edustajat.

Tällä hetkellä nuorisovaltuustossa on 8 jäsentä. Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto on hakenut uusia jäseniä vähintään kerran vuodessa. Mikäli hakijoita nuorisovaltuustoon on ollut yli kulloinkin sovitun maksimimäärän, on järjestetty nuorisovaalit.

Kaikissa perusopetuksen tai toisen asteen kouluissa ei näistä valtuustoista edes tiedetä, eikä niitä käydä opetuksessa läpi. Uusissa opetussuunnitelmissa ei juurikaan mainintaa näistä ole. Nuorisovaltuustovaaleja ei ole tämän johdosta järjestetty pitkiin aikoihin. Perusopetuslain mukaan jokaisessa koulussa on jo oppilaskunta. Voisiko varttivaltuuston, nuorisovaltuuston, oppilaskuntien, viranhaltijoiden sekä luottamuselinten välistä vuorovaikutusta lisätä? Pitäisikö opetussuunnitelmissakin vahvistaa valtuustojen roolia? Vartti- ja nuorisovaltuustojen käsittely sopisi hyvin yhteiskuntaopintunneille. Paras tiedottamisen keino olisi se, että suunniteltaisiin yhteisen aamunavaus/kuulutuspohjan sekä Wilma-viesti, jotta tieto saavuttaisi kaikki oppilaat ja huoltajat samanlaisena koulusta riippumatta.

Esitänkin, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi yhdessä virkamiesten kanssa laatimaan toimivia rakenteita ja mallia, jotta vartti- ja nuorisovaltuuston toiminta saataisiin vakiinnutettua ja aito vaikuttaminen ja osallisuus toteutuisi.

Lohjalla 25.10.2017 Jani Méling

Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös
Koko Vihreiden valtuustoryhmä
Sekä valtuutetut: Maaret Laine, Jaana Silander, Taina Lackman, Leena Saari, Teija Ristaniemi, Paul Packalén, Toni Hägg, Tiina Liimatainen, Kari Turunen, Jan Tallqvist, Merja Eräpolku, Lassi Huhtala, Jari Åström, Rolf Grandel, Birgit Aittakumpu, Pirjo-Leena Forsström ja Markku Saarinen.