LOHJAN KAUPUNGINVALTUUSTO 20.9.2017, Annmarie Kuurto

Kunnan velvollisuutena on järjestää asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut ainakin vielä toistaiseksi. Suun terveydenhuollon rakenteita kehittämällä sekä työnjakoa tehostamalla pystytään luomaan tehokkaat toimintamallit, joiden avulla voidaan turvata suun terveys kaiken ikäisille kuntalaisille.

Hammashoitolaratkaisuihin etsittiin useita eri vaihtoehtoja. Nykyiset Lohjan keskustan vanhat hammashoitolan tilat eivät täysin palvele nykykäsityksen mukaista hoidon toteuttamista. Uusien toimitilaratkaisujen myötä voidaan kehittää työnjakokäytäntöjä, jossa eri suun terveydenhoidon ammattiryhmien osaaminen voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja ottaa huomioon muuttuvat palveluntarpeet. Suun terveydenhuollossa on kehitetty viime vuosina tiimityötä ja työnjakoa on uudistettu hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien välillä.

Palveluverkkotyön yhteydessä yhtenä vaihtoehtona tutkittiin mm. Tynninharjulla vapautumassa ollutta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiloja, jotka eivät sitten tulleet kyseeseen. Tilaratkaisuksi kaavailtiin siten lisärakentamista keskustan terveysaseman yhteyteen. Tämä olisi tarkoittanut melko kallista uudisrakentamista.

Nyt päätettävänä olevassa suun terveydenhuollon yksikön tarveselvityksessä esitetään suun terveydenhuollon yksikön jatkosuunnittelua Lohjan sairaalan yhteyteen, johon tarjoutui hyvä tilaisuus palveluverkkoselvitysten jälkeen.

Suun terveys on olennainen osa jokaisen terveyttä ja suun sairauksilla on monia vaikutuksia yleisterveyteen, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Sillä on suoria vaikutuksia myös sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle koituviin kustannuksiin.

Väestötutkimusten mukaan suun sairaudet Suomessa ovat vielä yleisiä. Lapsilla ja nuorilla suunterveys on suhteellisesti parempi kuin muissa ikäryhmissä. Keski-ikäisillä on paljon paikattuja hampaita, iensairauksia ja röntgentutkimuksessa havaittuja löydöksiä. Vanhimmissa ikäryhmissä on paljon kokonaan hampaattomia, irtoproteeseja sekä paljon paikattuja hampaita. Kun kokonaan hampaansa menettäneiden osuus kuitenkin vähenee, niin samanaikaisesti omien hampaiden määrä kasvaa. Suurempi määrä hampaita merkitsee suurempaa todennäköisyyttä sairastua erilaisiin hammassairauksiin ja niiden liitännäissairauksiin sekä hakeutumista hammashoitoon. Tämä taas aiheuttaa lisävaatimuksia palvelujärjestelmälle.

Suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää niille, jotka ovat terveydentilansa takia tavallista alttiimpia infektioille. Äkillisistä suun alueen infektioista valtaosa on hammasperäisiä. Tehokkaan hoidon viivästyminen tai puuttuminen voi johtaa infektion kehittymiseen henkeä uhkaavaksi. Akuuttien ja kroonisten suun tulehdusten hoito edellyttää toimivia palvelujärjestelmän ratkaisuja ja suun terveydenhuollon linkittämistä vahvemmin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin ja palveluihin.

Perusterveydenhuollon on suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimittava moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa. Palveluiden tulee olla sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisia, että ne täyttävät edellytykset asukkaiden hyvinvoinnille ja potilasturvallisuudelle. Väestön ikääntymisen myötä avovastaanotoilla käyvien monisairaiden potilaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Heillä on paljon lääkityksiä ja kunto voi olla niin heikko, että se aiheuttaa haasteita normaalille avohoidolle. Tämä on seikka, joka tulee ottaa huomioon myös Oinolan hammashoitolan toiminnassa.

Lohjan sairaalan yhteyteen toteutettava suun hoidon yksikkö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden moniammatilliseen yhteistyöhön. Huomattavaa synergiaetua voidaan saada esimerkiksi heikkokuntoisten vanhusten tai monivammaisten tapaturmapotilaiden hoidossa.

Vaikuttavilla ja hyvin kohdentuvilla palveluilla voidaan kaventaa suun terveyseroja, parantaa hoitoon pääsyä ja turvata erityisen hoidon tarpeessa olevien palvelujen saantia.

Hyvällä omahoidolla voidaan ehkäistä ja hoitaa yleisimpiä suun sairauksia. Siihen kuuluvat suun ja hampaiden puhdistus, sokerin käytön rajoittaminen, fluori- ja ksylitolituotteiden käyttö sekä säännölliset tarkastukset. Suun terveys on paljon muutakin kuin puhtaat valkoiset hampaat!

Vihreä valtuustoryhmä on päätösesityksen kannalla.