Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Kunnat eivät enää huolehdi ikääntyneiden terveyskeskuspalveluista, kotihoidosta, laitoshoidosta tai kuntoutuksesta.

Kunnan tehtävä on edelleen edistää iäkkäiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Siihen tarjoavat keinoja kunnan kulttuuriin, elinvoimaisuuteen ja elinympäristöihin sekä paikalliseen identiteettiin ja demokratiaan liittyvät tehtävät.

Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäät asukkaat voivat luoda itselleen hyvän, itsenäisen ja omannäköisen elämän. Miten rakennetaan ikäystävällinen kunta? Yksi idea on jatkaa kuntatasolla Eloisa ikä – tyyppistä toimintaa.

Eloisa ikä on STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Sen hankkeissa kehitetään ikäihmisten toiminnallista ja hyvää arkea. Ohjelmaa koordinoi Vanhustyön keskusliitto.

Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Keskeisiä teemoja ovat ikäihmisten toimijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Eloisa ikä -ohjelmassa kehitetään paikallisia yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan ikäihmisten arkea uhkaavat ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia kohdanneita.

Ohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyritään lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Eloisa ikä -ohjelman tavoitteet ovat:
1) Luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.
2) Kehittää paikallisia yhteistyömalleja:
ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen,
arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen sekä
ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
3) Vaikuttaa yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttavat käytännön kehittämistyötä ja toimintaa. Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa ja tukee osahankkeiden kehittämis- ja juurruttamistoimintaa.

Ohjelman kohderyhmät ovat:
– Yli 60-vuotiaat
– Ikäihmiset, jotka haluavat ylläpitää toimintakykyään ja antaa osaamistaan muiden hyväksi
– Ikäihmiset, joiden kohdalla toimintakyvyn ennakoidaan heikkenevän
– Ongelmia kohdanneet ikäihmiset

Vuonna 2016 Eloisa ikä -ohjelmassa on mukana 31 järjestöjen kehittämishanketta.

Esitän aloitteenamme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin etsivän ja löytävän vanhustyön aloittamiseksi Lohjan kaupungissa.

Lohjalla 15.3.2017 Vihreän valtuustoryhmän puolesta
Paula Nordström