Rolf Oinosen Lohjan valtuustossa 16.4.2014 pitämä ryhmäpuheenvuoro Ykspuisen rauhoittamisesta

Enäjärvi on nykyään kuntaliitosten jälkeen puoliksi Lohjan, puoliksi Salon alueella. Järven nimi tarkoittaa suurta, rikasta (enä, enemmän, eniten) ja sen nimikaimoja löytyy kaukaa Moskovan itäpuolelta muistona siellä eläneistä kielisukulaisistamme.

Suuri järvi onkin, yli 10 km², ja siinä on 90 saarta. Sen rannoilla on yli 600 kiinteistöä. Sen veden ja rantojen laatua on vaalittu niin viranomais- kuin kansalaisvoimin. Tuorein hyvä uutinen järveltä on Sammatin taajaman likavesien ohjaaminen Lohjalle puhdistettaviksi. Vaikka Sammatin puhdistamo toimi hyvin, niin Enäjärvi on aivan liian pieni puhdistettujakaan jätevesiä vastaanottamaan, ja purkualue onkin Enäjärven huonolaatuisin alue. Toivottavasti Lohja jatkaa tähän asti suorittamaansa velvoitetarkkailua, jotta veden laadun paranemista voidaan seurata.

Runsaasta rantarakentamisesta huolimatta järven luonnon peruspiirteet ovat kohtuullisesti säilyneet – kuikka ja kalasääski pesivät useiden parien voimin, avoimia rantoja löytyy, kalakannat ovat tuottavia ja varsinkin muikku voi hyvin. Hyvällä tahdolla ja suunnittelulla on toteutettu luonnon ja ihmisien laadukas rinnakkaiselo.

Parhaillaan Enäjärvellä on meneillään neljä hanketta, jotka tähtäävät järven virkistysarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Salon puoleinen osa Ruissaaresta ollaan rauhoittamassa hakkuilta METSO-ohjelman puitteissa. Pohjapatohanke, joka parantaisi loppukesän virkistyskäyttöä, odottaa rakentamiselle jatkoaikaa aluehallintovirastolta ja sen rahoituksesta on myönteisessä hengessä neuvoteltu osakaskuntien ja järjestöjen kanssa. Pirstoutuneiden kalastusolosuhteiden yhtenäistämiseksi lähes kaikki osakaskunnat – siis lääninrajan molemmin puolin – ovat liittyneet yhdeksi kalastusseuraksi yksi järvi-yksi lupa periaatteella.

Ykspuisen rauhoittaminen siten, että Enäjärven ylivoimaisesti parhaan lintuluodon pesimärauha taataan, on neljäs Enäjärven rikkautta vaaliva ja parantava hanke.

Järvien suojelutyö on pitkäaikaista viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä. Onnistuessaan sen taloudellinen merkitys on suuri. Eräs tapa mitata sitä on rantakiinteistöjen arvon kehitys. Mikäli suojelutyöllä pystytään estämään leväkukinnat ja kalakantojen vinoutuminen ja vesien samentuminen, niin Enäjärven suojelutyön arvo on mitattavissa miljoonissa euroissa. Ja valitettavasti myös päinvastoin.

Ilmastonmuutos tulee ensimmäisenä runtelemaan järviluontoamme. Siksikin on tärkeää pitää järvemme terveinä ja hyväkuntoisina.