Kunnallishallinnossa tehtävät päätökset ovat useimmiten mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat syvästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Siksi päättäjien tulee voida arvioida eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista voidaan valita kuntalaisten näkökulmasta parhaat. Päätösesitysten läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja arvioita, miten nämä erilaiset päätökset vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisten elämään. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kunnallisessa päätöksenteossa tarkoitetaan siis päätösesitysten ja tavoitteiden vaikutusten arviointia etukäteen. Vaikutusten ennakkoarviointi (Eva) kattaa muut yksittäiset, sektorikohtaiset ennakkoarvioinnin muodot, kuten terveys-, mielenterveys-, lapsi-, sukupuoli- tai ympäristövaikutusten arvioinnin ja siksi sen käyttö on kirjattu myös terveydenhuoltolakiin.

Vaikutusten arvioinnista on mm. kuntaliitto laatinut suosituksen ja oppaan (”Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa”), jossa esitetään esimerkkejä vaikutusten ennakkoarvioinnista. Oppaassa esitellään myös taulukko vaikutustyyppien tunnistamista varten. Taulukko helpottaa sen pohdintaa, millaisia vaikutuksia päätöksellä voi olla. Opas on tuotettu yhteistyössä kuntakentän kanssa ja se perustuu mittavaan määrään aineistoa ja tietoa, jota kunnista on kerätty.

Suosituksessa esitetään seuraava:

  1. Kun päätösesitysten vaikutuksia arvioidaan ennalta, päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.
  2. Päätösesitysten vaikutusta tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä päätöksestä riippuen. Vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi budjettivuoden, valtuustokauden tai valtuustokauden ylittävällä aikajänteellä.
  3. Kuntaliitto suosittelee, että päätösesityksissä ja tavoitteita asetettaessa esitetään vaihtoehtoja ja valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto, jossa on kuvattu, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään. Vähin vaatimus on se, että tehdyn päätösesityksen vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia päätösesityksiä ei ole mahdollista tehdä.
  4. Kunnan on tarpeen linjata itselleen, mitkä päätökset vaativat ennakkoarviointia ja keskittyä arvioimaan vain niitä päätöksiä ja tavoitteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia. Kunta voi tehdä esim. listan siitä, millaiset asiat on tarpeen ottaa ennakkoarvioinnin kohteeksi.

Esitän, että Lohjalla otetaan ennakkoarvioinnin menetelmä päätöksenteon tueksi käyttöön ja sen valmistelu käynnistetään välittömästi.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta 9.10.2013
Eija Tommila