(Julkaistu Länsi-Uusimaassa 23.9.)

Lohjan kaupunginhallitus rajasi osayleiskaavamenettelyssä Porlan alueen asuntorakentamisen ulkopuolelle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen esitti elokuulle 2013 päivätyllä kirjeellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lemminkäinen Talo Oy:n suunnitteluvarausanomuksen, jonka tavoitteena oli mm. hotellin ja asuinkerrostalojen rakentaminen Porlaan. Varajäsen oli allekirjoittanut anomuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kiinteistökehitysjohtajana.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 11.9 kyseisen varajäsenen eroanomusta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenyydestä. Esittelytekstissä mainitaan, ettei henkilö ole vaalikelpoinen tähän lautakuntaan, mikäli hän on johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jolle kaupunkisuunnittelulautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tämä katsottiin sellaiseksi päteväksi syyksi, jolla ero voitiin myöntää.

Valtuutettu Janne Laakkonen kysyi lyhyessä puheenvuorossaan mm. millaisia ihmisiä lautakuntaan voidaan valita. Tätä puheenvuoroa valtuutettu Ilkka Lähteenmäki kommentoi (L-U 16.9) valittaen, ettei valtuuston puheenjohtaja antanut hänen ”ohjata Laakkosta valistuksen kautta oikean tiedon polulle.” Olisin toivonut että Lähteenmäen lehtikommentti olisi sisältänyt hänen pitämättä jääneen puheenvuoronsa.

Lohjaan liitetyillä uusilla alueilla seurataan silmä tarkkana uuden Lohjan päätöksentekokulttuurin kehitystä. Lähteenmäen vastaus voisi hälventää orastavaa epäluuloisuutta. Mitä tarkoittavat Lohjan uuden strategian arvot avoimuus ja asukaslähtöisyys? Karjalohjan keskustan asemakaavaa ajantasaistetaan lähiaikoina. Voidaanko Puujärven rannalta yhtäkkiä pikapäätöksellä rajata ulos alue luksusasumisen suunnitteluun?

Lopuksi muutama ajatus Lohcase ry:stä. Yhdistys toimii paikallisena yhteistyötahona Lohjan kaupungin ja kaupunkikeskustan alueella elinkeinoa, kulttuuri –tms toimintaa harjoittavien tahojen sekä kiinteistöomaisuudestaan huolehtivien tahojen välillä. Istun yhdistyksen hallituksessa Lohjan kaupungin edustajana. Hallituksen asettama pieni Infra-ryhmä laati, allekirjoitti ja esitteli lehdistölle Aurlahden aluetta koskevan vision toukokuun lopussa. Siinä ehdotettiin Porlan alueelle sekä vapaa-ajan asuntojen että asuinrakennusten rakentamista. Tämä paperi on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle aloitteen muodossa, allekirjoittajia en tiedä.

Minulta on kysytty, miten olen voinut Lohcasen hallituksessa toivoa Porlan alueelle tällaisia rakennussuunnitelmia. Vastaus on, ettei minulla edes ole ollut tilaisuutta nähdä koko paperia, sitä ei ole Lohcasen hallituksessa käsitelty, vain Infra-ryhmä on vienyt asiaa eteenpäin. Sain paperin vasta muutama päivä sitten usean pyynnön jälkeen.

Minut valittiin hiljan kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi edesmenneen Jaakko Walleniuksen paikalle. Lohcasen hallituksessa joutuisin esim. antamaan lausuntoja kaupunkisuunnittelulautakunnan valmistelemista asioista. Koska koen istuvani kahdella tuolilla enkä halua jatkossa selitellä lehdistössä yhdistyksen menettelytapoja katson parhaaksi pyytää eroa Lohcase ry:n hallituksesta.

Ja aivan lopuksi: Kyse ei ole vain Porlasta. Luottamus on meidän tärkein voimavaramme. Valtion tehtävä on taata turvallisuus, kunnan tehtävä on tuottaa palvelut. Se onnistuu parhaiten luottamuksen avoimessa ilmapiirissä.

Rolf Oinonen
MMK, luonto-opas