Lohjan seudun ympäristöyhdistys järjesti 11.10. 2008 (?) Laurentius-salissa erinomaisen tilaisuuden, jossa luennoivat tutkija Erja Heino Suomen Luonnonsuojeluliitosta sekä tuotepäällikkö Lassi Hietanen Lassila & Tikanoja Oyj:stä. En malta olla jakamatta muutamia illan aikana esiintuotuja tosiasioita Länsi-Uusimaan lukijoiden kanssa.

Suomessa yhdyskuntajätteiden määrän kasvu on pysähtynyt, ja raaka-aineiden jatkuvan hinnannousun johdosta kierrätys ja jätteiden synnyn ehkäisy ovat jo nyt tulleet niin kannattaviksi, että polttolaitoksille on vaikea saada kannattavasti poltettavaa jätettä. Siksi Keravan ja Lahden jätteenpolttolaitosten rakentamisesta on luovuttu. On luultavaa, että mikään taho Suomessa ei polta jätettä enää 20 vuoden päästä.

Kaatopaikalle päätyvä yhdyskuntajäte sisältää tutkimusten mukaan noin 70 % kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön kelpaavaa jätettä: noin 40 % biojätettä, 20 % kierrätyskelpoista paperia ja kuitupakkauksia, 10 % lasia, metallia ja käyttökelpoisia tavaroita. Noin 15 % jätteestä kelpaa vain kaatopaikalle (esim. märkää tai likaista paperia, palamatonta tai klooripitoista jätettä). Siis vain 26 000 tonnia YTV:n ja murto-osa Rosk´n Rollin määräysvallassa olevasta jätteestä on kierrätyskelvotonta ja palaa energiaa tuottaen.

Jotta suunnitellun kokoinen 250 000 – 375 000 tonnia polttava laitos voitaisiin rakentaa, olisi YTV:n ja Rosk´n Rollin sitouduttava viemään polttoon arviolta 30 vuoden ajan laitoksen kapasiteettia vastaava määrä jätettä. Polttoon pitäisi viedä siis kaikki kierrätyskelpoinen ja palamatonkin YTV:n ja Rosk´n Rollin määräysvallassa oleva jäte. Jätelain mukaan on ensisijaisesti pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä ja toissijaisesti tehostettava jätteiden kierrätystä. Useiden jätejakeiden, kuten biojätteen ja kuitupakkausten kierrätysjärjestelmät on vasta äskettäin saatu kuntoon pääkaupunkiseudulla. Muovijätteen kierrätystä kehitellään. On siis luultavaa, että entistä suurempi osa jätteistä päätyy jatkossa kierrätykseen.

Jätelain läheisyysperiaatteen mukaan jätteet on käsiteltävä jossain lähimmistä asianmukaisista paikoista. Kierrätyskelpoisten jätteiden kuljettaminen Lohjalle poltettavaksi rikkoisi sekä jätelain hierarkiaa että läheisyysperiaatetta. Kuntien ja YTV:n on lain mukaan selvitettävä jätestrategiansa ympäristövaikutukset. YTV ei toteuttanut lainkaan lain edellyttämää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä muuttaessaan jätestrategiansa pelkästään arinapolttoon perustuvaksi. Tätä koskeva valitus on käsiteltävänä Helsingin hallinto-oikeudessa ja saanee ratkaisunsa tässä kuussa.

Myöskään jätteenpolttolaitoksen hanke-YVAa ei sen paremmin M-Realin energiantuotantohankkeen kuin YTV:n jätteenkäsittelyhankkeenkaan osalta ole toteutettu ympäristövaikutusten arviointia koskevien määräysten mukaisesti. Hankkeen vaikutuksia mm. jätteiden synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen ei selvitetty kummassakaan arviointimenettelyssä. Niin sanottu 0-vaihtoehto oli kummassakin YVA-menettelyssä jätelain vastainen, sillä vaihtoehtona ei jätelain mukaan voi olla jätteen läjityksen jatkaminen kaatopaikalle ilman jätteiden synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen lisäämistä. Myös pääkaupunkiseudun ja Lohjan välisen liikenteen vaikutukset jätettiin selvittämättä kummassakin YVA-menettelyssä.

Jätteenpolttolaitos nostaisi jätteen käsittely- ja kuljetusmaksuja merkittävästi. Samoin se merkitsisi energiataloudellista tuhlaamista monestakin syystä. Jätteenpolttolaitos tuottaisi vain 15 % sähköä ja 85 % lämpöä, kun taas esimerkiksi maakaasuvoimalaitoksella pystytään tuottamaan 50 % sähköä ja 50 % lämpöä. Sähköllä on aina kysyntää, mutta jos tehdas ei tarvitse lämpöä esimerkiksi tuotantohäiriöiden, lakon tms. syyn vuoksi, joudutaan lämpö ohjaamaan Lohjanjärveen. Samoin käy, jos tehdas lopettaa kokonaan toimintansa – mikä ei valitettavasti ole poissuljettu vaihtoehto.

Maakaasuvoimalan tuotantokapasiteettia on helppo säätää tarvittavan energiamäärän mukaan, mutta jätteenpolttolaitos tuottaa suunnilleen vakiomäärän energiaa, sillä jätettä syntyy tasaisesti ympäri vuoden ja laitoksella on pakko polttaa jätettä sitä mukaa kuin sitä tuodaan. Täysin käyttökelpoinen, jätteenpolttolaitokseen verrattuna erittäin energiatehokas ja selvästi vähemmän ympäristöhaittoja aiheuttava maakaasuvoimala jäisi jätteenpolttolaitoksen myötä vaille käyttöä. Pääasiassa kierrätyskelpoinen ja suurelta osin ehkäistävissä oleva jäte olisi pakko viedä laitokselle huolimatta raaka-aineiden odotettavissa olevasta jatkuvasta hinnannoususta.

Lohjanharjun Vihreät ry:n puolesta
Paula Nordström
puheenjohtaja

(2008)